FIDO® 设备

ACS 的 FIDO® 认证设备符合 FIDO U2F 和 FIDO2 协议,旨在为用户提供快速、安全的无密码在线登录体验。

PocketKey FIDO® 认证 USB 安全密钥

新! PocketKey FIDO® 认证 USB 安全密钥

ACS FIDO® 产品:PocketKey 为用户提供安全快捷的无密码在线登录体验

PocketKey NFC 卡FIDO® 认证安全密钥卡

新! PocketKey NFC 卡FIDO® 认证安全密钥卡

ACS FIDO® 产品:PocketKey NFC 卡 为用户提供安全快捷的无密码在线登录体验